Trang chủ > Tin Tức > Mở Drop Nguyên Liệu 2.5 và mở cộng hưởng 3 dòng

Mở Drop Nguyên Liệu 2.5 và mở cộng hưởng 3 dòng

29-03-2021

Mở Drop nguyên liệu 2.5

Bắt đầu mở Drop từ 0:00 30/3 Săn tại Kundun và Mesuda

Tỉ lệ Ép Wing 2.5 là 25%

 

Mở Cộng Hưởng 3 Dòng NPC tên (+H 3 dòng)

Bắt đầu mở Drop từ 0:00 30/3 

Chi phí 200 PC Point và Tỉ lệ 10%